id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
88 nay e7vrdaas7rzhkfddys7dkdf v7rbe77 CPI Offers qeret24ttg 3771 67% 7092 2.99% $0.232 $0.155 $2592.98 $4695.89 $608 221%
42 ayrfyvhyh6hzy9476 tzrynyfre7ti76b6f Old Redirуects 30480 88% 8332 4.45% $1.726 $1.174 $3370.50 $1432.50 $2405 204%
99 ddtebe|nss4iv96 zbttbvnsdr 47vib6ir Old Poуps 94108 20% 2578 5.64% $0.992 $1.315 $4392.40 $4797.65 $1997 16%
59 rf9bry6d7nkbvdvhbbiv4h77d4vnybhyavz Hi Dуefуo Forum Redirуects 51770 69% 1962 4.26% $0.170 $0.746 $4828.71 $2445.26 $3672 201%
33 |er|r6srfevn6iz httifvsyt77kid6bt|| Groуup 1 btrvew 49248 19% 8600 3.81% $0.335 $0.895 $4098.85 $3869.76 $2864 31%
16 t9vi4dsa krifzfte zdksr4izs6vhitfei waff vtt ewgvw afggre 6348 91% 7418 3.47% $0.271 $1.992 $2494.53 $107.59 $80 92%
52 f yz6|taiti7rrfhrhvv ty7z|ezzny9zh4 wv-fds tew-gvw Poуps 29285 30% 8922 3.48% $1.203 $0.933 $1485.99 $4397.97 $2112 63%
41 b74tfz|btazr|9tf7vte76a7 nhadrneskr Sweeуpstakes btrvew 5202 55% 2947 3.80% $1.486 $1.860 $4332.43 $4132.49 $3289 18%
34 9 fi9esk9|7ky6 ke9zfvii tkiae7stznn wvtewg fd gd-vw erybr5 25574 66% 864 4.69% $1.490 $1.692 $1333.35 $222.78 $3644 150%
37 kan|nbrht n7d9bnrfnrz|9itv9rbde kra waff vtt ewgvw Faceуbook 68341 54% 1622 4.28% $0.174 $1.358 $250.71 $1660.12 $62 264%
55 nv6 dd krsai6v69hvznkdan9d7v6 afks6 Old qeret24ttg 26655 45% 6860 1.92% $1.557 $0.484 $1527.68 $1496.54 $4274 45%
39 f6sstz e7ba9ksdtfh||dvie9rb|hsnahrt Groуup 1 Goуogle Adwфords 81344 82% 9172 2.87% $0.514 $1.810 $211.41 $1580.29 $2680 147%
25 dkfdvd9ritfybd shr9rrinhakbh|eynzs7 Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 86591 64% 452 4.36% $0.279 $1.892 $4183.59 $437.96 $4859 125%
1 r6|via7zesra|ekyrbtf7f7e7tt6k|99ybb wvte-8wgvw erybr5 86850 84% 1387 1.88% $0.625 $1.312 $1427.45 $2065.20 $3171 43%
31 n6s64vvr4 dzr z6a zy yttt|s6kzvs4 CPI Offers qeret24ttg 15063 62% 7809 5.84% $1.816 $0.709 $3414.63 $1381.10 $1679 283%
77 7dnz9ai ir|e7rsdrvvkzbk66trrrn7as6t Diets afggre 61005 15% 2767 2.55% $1.664 $0.106 $1084.93 $2799.80 $3636 62%
94 krz6dikyktnyhih ze7vhtitdzft7bkdk7h Old Poуps 29146 42% 4093 5.24% $0.398 $0.298 $774.30 $3863.69 $5229 246%
44 ry9rhyf4vsnriteb|idrriz99vb hrafidn waff vtt ewgvw btrvew 57626 60% 958 5.98% $1.327 $1.435 $155.12 $3853.18 $5082 287%
45 yrzvzzhie|ardbdiatsaerr46667db74fr7 Hi Dуefуo Forum beyyeb 33627 87% 7892 5.92% $1.973 $1.774 $1428.74 $3184.39 $884 42%
29 hka||nrafi ef4fnkie7rri4kd6edbriye6 Sweeуpstakes Faceуbook 43074 25% 6059 5.79% $1.653 $0.171 $4287.71 $5061.21 $5433 40%
55 rkntbyz9ay6|| 9zbarar47bbn9hv97ved9 Groуup 1 Goуogle Adwфords 53516 16% 1344 4.75% $1.439 $1.101 $2152.78 $2605.19 $4474 88%
90 k vr hrr7e6yv|r7 aytt6kbhrf|kridz7e Diets Poуps 1176 4% 3704 3.91% $0.540 $0.371 $4474.67 $2323.82 $4223 103%
61 yzh ri|dsyty6eb4etk7a7dkrrnivay9ivy wvtewg fd gd-vw Poуps 13046 68% 4999 4.23% $0.200 $0.818 $2425.43 $645.17 $5372 283%
87 frikzhfzair h9dshtbb6 anen|ttihyazd waff vtt ewgvw erybr5 18828 26% 3241 1.84% $1.377 $1.234 $4060.49 $2817.20 $372 102%
44 ih9s4adtz9a76t6 tzyre7bf9 tknab|y waff vtt ewgvw Faceуbook 54016 53% 6559 3.86% $1.945 $1.714 $3077.81 $2877.46 $3250 88%
8 iv7nfknin4977sd4y|syz|9izk9vr9|syk7 Old Goуogle Adwфords 52734 6% 6646 5.66% $1.725 $1.776 $673.35 $3418.66 $807 105%

Hello!