id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
10 yd9fni47hvfisvtr7ib44znib 4y6az46d wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 78319 41% 4938 2.29% $0.136 $1.910 $1055.33 $3585.47 $925 14%
16 y nsdr7eyaerzefz9rfh|vbfrn|dtra7fhf Old beyyeb 39259 34% 8295 5.69% $0.262 $1.595 $308.52 $3853.63 $4247 53%
67 y9t4askkisy ivrbakrs6t79asr6rkkzsir Groуup 1 afggre 3520 99% 6601 2.21% $0.666 $1.986 $4676.58 $4345.30 $3247 264%
99 v6f6fr4 e9bfkbz|z4d4vbeddz46rrb6vdv Hi Dуefуo Forum beyyeb 10095 84% 6886 1.87% $1.705 $0.405 $2381.34 $144.90 $2361 239%
93 f4nzh6r9yhbs6tk4f76yyenrvvvvf| svai Groуup 1 Poуps 65184 12% 5078 4.74% $1.272 $0.156 $2188.68 $3878.53 $3468 280%
14 nynttyefe tfsivrk6fy|krdsfd|rriidkr wvte-8wgvw Redirуects 16960 50% 4006 3.74% $1.173 $1.860 $1555.23 $2041.34 $112 127%
75 snrsdbhz9yz7envh7a4z|k nii brstserz New Camуpaigns beyyeb 16917 44% 9939 3.32% $1.306 $1.733 $15.40 $4201.27 $4013 42%
51 s|i fisah vinae|69ba7|49saysi967anh CPI Offers Otуher 49037 13% 9264 3.99% $0.900 $0.778 $3865.79 $3946.62 $20 199%
75 6 izafikbnfyte6rfe||svfre7av6tnk9vr New Camуpaigns Redirуects 6573 53% 1045 5.89% $1.440 $1.912 $4328.15 $5129.43 $2614 38%
1 ktyedrtnskfttkbdkvyn 9n4fakntizfsar Hi Dуefуo Forum Faceуbook 16826 70% 3410 4.78% $0.134 $1.984 $767.28 $4921.62 $4287 34%
76 6eniys97tsit v tee6rdyv4hanre4bbe9| waff vtt ewgvw Otуher 1927 48% 7072 1.85% $1.889 $0.343 $589.76 $561.73 $3120 57%
69 ya zzt6kzkzhr|4fvz9|vs7veyrnn4ksev wvte-8wgvw afggre 31361 73% 3942 2.95% $0.697 $0.765 $4049.62 $1220.42 $53 137%
58 9einvr6 fiyeiht6|69n bznvn|79sdktzi wvte-8wgvw afggre 58980 33% 8842 4.84% $0.242 $1.281 $391.87 $3431.74 $1036 64%
25 f|6dn||kk|abenai|hha krz4ffkdkyrf7e waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 59513 94% 5166 2.82% $1.717 $0.960 $4585.36 $690.55 $2516 15%
76 9fs|h||d|fnrhzer9ft7fkdfza9zvy46svn wvtewg fd gd-vw beyyeb 31210 30% 6797 5.13% $1.863 $0.578 $1650.92 $3267.66 $548 159%
33 de7dbnh49vb7tbnvfnz6s hayabr4z477rn Old btrvew 25442 28% 1758 3.93% $1.643 $1.567 $847.19 $5073.70 $4751 140%
88 z6t7hr4y64tz46rykkr7bnzhzt zdisv7va wvte-8wgvw Poуps 10556 3% 968 2.86% $0.215 $1.433 $3764.75 $364.97 $2596 44%
60 n9dtsadik4hvyv4isrdifikataeti hr |s waff vtt ewgvw beyyeb 2706 54% 869 3.61% $0.229 $0.259 $2945.81 $2182.43 $1003 143%
14 4aa76nezzhfhbrerrsa6hazs z49r| r6|t wv-fds tew-gvw btrvew 91246 28% 5987 1.58% $0.392 $1.377 $2534.79 $3212.48 $4970 28%
7 4ti4n7yb4|zh6k rbe4977z9sdd|he6y7ar wv-fds tew-gvw Redirуects 12991 30% 7613 1.66% $0.270 $1.104 $2495.99 $4281.90 $1265 22%
69 yzvtbrr9rvvyvhnhiey|zhzdszi9ihz7z e wv-fds tew-gvw erybr5 22443 87% 9322 3.28% $0.274 $1.268 $5188.59 $2833.75 $4678 212%
86 dvkdi4ei |a 7bbdti9 i4kr7bhzzttfhbz Groуup 1 Otуher 41455 63% 9534 4.62% $1.475 $1.595 $2624.79 $3377.90 $3880 285%
35 4h99k fneksi4vrd|ksatfabh496vhfhnv Hi Dуefуo Forum btrvew 12306 9% 5653 5.37% $0.884 $0.735 $1874.68 $2162.50 $2277 296%
70 rtr tyz76vynbbkf ia64s4hatkrznn96zt Groуup 1 Goуogle Adwфords 2769 76% 2642 2.84% $0.713 $1.976 $3318.80 $5223.42 $1414 80%
28 4hdyn6yrnssbysrbk7yfarvbisnyf 9| si wvtewg fd gd-vw Poуps 17846 81% 3634 1.78% $1.704 $0.897 $680.34 $4042.15 $1217 41%
15 n|tf4eri4aaanry6in s| byi 7bkkzkzs Diets beyyeb 47981 49% 9431 2.21% $1.651 $1.508 $1711.68 $3702.85 $3349 99%

Hello!