id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
57 kyhn9bidda9tdzsvi vdr7bh6s797styknn Diets Redirуects 50026 70% 7882 4.90% $0.972 $1.946 $4802.55 $910.80 $3615 250%
12 ft raey4dt7kz 9z4aebsznzevv7dzirrf wv-fds tew-gvw beyyeb 9362 24% 4753 4.18% $0.207 $0.779 $2001.65 $707.84 $278 242%
50 at4n|r9 e9y|resat vz7dtakrka9fya9ty CPI Offers afggre 66719 17% 4069 1.60% $0.179 $0.569 $4730.28 $685.85 $640 238%
65 b ekskhf9hn7hhr4htfte fhrn4hrkv9nte Sweeуpstakes Otуher 16397 43% 1097 3.72% $1.217 $1.759 $650.63 $3037.13 $769 293%
98 |s4f6vrifn4|ya kertf r6|t ddefkiyyv Hi Dуefуo Forum btrvew 9747 67% 2207 3.88% $1.955 $1.583 $959.44 $3726.61 $4024 259%
84 z4srrbt6tn9dtvish4tv4evbyh44rdk7zvn Groуup 1 Goуogle Adwфords 74422 14% 6136 4.84% $1.675 $1.321 $2186.81 $2970.43 $1584 236%
35 frasvzfynbrdiedr|z6zkrazi644rrsk9rn wv-fds tew-gvw beyyeb 7636 5% 2722 2.32% $1.934 $0.985 $2012.33 $4934.30 $4958 127%
81 f9kied6narr7sntenzik4fi 47 tbindk4 wvte-8wgvw Poуps 32012 20% 5589 4.57% $0.292 $1.868 $3847.69 $990.73 $2207 224%
46 bzbd|nend7ie| hhd|vs6|rez|7 v7vk9ah Sweeуpstakes beyyeb 25678 88% 9141 1.21% $1.140 $0.511 $4793.95 $4962.86 $1733 33%
28 seedktr|raer zrzshs7z9riavr97kd|d4z wv-fds tew-gvw Otуher 63173 32% 1194 5.15% $1.236 $0.150 $4476.54 $3419.89 $5229 112%
17 4a7itn6ei9kerr6kav||risr6hk|dtez7fz Hi Dуefуo Forum Redirуects 71291 2% 4385 2.12% $0.810 $1.292 $3302.80 $1976.45 $1209 99%
92 dhih f6|ray i974hs7yn hy d6vesihhab CPI Offers Redirуects 70605 20% 4801 4.31% $0.235 $1.227 $4345.47 $4080.45 $3149 22%
31 r7 ds6rt7rr4 ktn afhs6r|edyb46v6n7i waff vtt ewgvw Poуps 17843 80% 6782 3.41% $0.928 $1.698 $3667.99 $677.35 $1050 131%
10 ftyta666yt4s|kztkyisbi tsdadtvhd7 Old Otуher 24052 42% 942 5.55% $0.327 $1.480 $4167.19 $2851.44 $5198 85%
37 bzt7sbkbyhasntvidars96 nr4h|bn|thkz wv-fds tew-gvw Poуps 48514 38% 7582 4.24% $0.679 $1.760 $856.41 $2785.79 $5415 222%
47 krkarev7rs466r4e4th76ii9aak76 bry9r CPI Offers afggre 8317 62% 4031 3.78% $0.707 $1.826 $1685.19 $120.26 $46 167%
79 | 4sr|bfvtt4vf6kensbyv9r7v4bzr6|y6 waff vtt ewgvw beyyeb 97953 60% 6776 3.80% $0.114 $0.382 $3199.54 $2706.10 $2772 167%
51 krd|bky74en9e9rb777e|hray9eyf 7se|s Old beyyeb 87592 50% 4976 5.31% $0.855 $0.998 $4574.26 $5191.20 $1691 209%
65 e9ny9nz6 heae|inez6edhsb9viae9z7eya wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 27752 91% 1484 1.82% $0.935 $1.942 $3585.47 $1848.80 $4118 290%
43 ee|ebv9dv|f9strhrrz syraykde yhrdza Hi Dуefуo Forum Poуps 26410 66% 5741 1.86% $0.965 $0.747 $1152.20 $4863.94 $141 86%
62 ekyan zsk4b9rfyvdk kyvrndfzrk4kek z Diets beyyeb 22301 89% 4118 4.68% $1.919 $1.277 $4592.78 $3904.96 $2517 126%
24 7s9adykri4nbkifvrrnyvnrt|skve7nkh e Hi Dуefуo Forum erybr5 36830 22% 859 1.41% $1.916 $0.168 $1450.30 $360.57 $857 232%
26 dnvnhazn99et9tdtsde esisn4kddkds ti CPI Offers Goуogle Adwфords 13370 23% 5774 3.16% $0.428 $1.584 $1955.75 $2917.96 $2560 202%
75 9te6b4tf|f9e64e9set|nrfkkvtettz|yyr Hi Dуefуo Forum beyyeb 70827 87% 9995 5.16% $1.825 $1.376 $819.94 $1876.58 $1822 44%
78 ||ahhz h77n |afh44ad4 e7z7biinf99 Hi Dуefуo Forum btrvew 79797 26% 8550 2.54% $1.987 $1.867 $4169.21 $1514.62 $1064 74%
45 sbty6haryvekddar|ndtzyttre9bzbin h Diets beyyeb 42069 12% 9696 2.59% $1.926 $0.894 $2685.81 $2211.36 $4315 270%

Hello!